Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Żłobku "Krasnal" w

Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z inspektorem ODO możliwy jest mailowo - iod@krasnalkolobrzeg.pl