PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu jest jednostką budżetową Gminy Miasto Kołobrzeg. Celem działania Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, odpowiednią do wieku dzieci.

Zatwierdzony jest Statut Żłobka, jak również plany pracy oraz regulaminy wewnętrzne.

Żłobek "Krasnal" działa w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3.